1. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:
Damix trade s.r.o.
Bernolákova 9
974 05 Banská Bystrica

IČO: 46 610 898
IČ DPH: SK2023511578
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21987/S.

Kontaktná osoba:
Igor Škrovina, konateľ spoločnosti
info@damixtrade.sk

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na webstránke www.damixtrade.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení  prevádzkovateľovi.

2. Rozsah osobných údajov a účel ich spracovania

Odoslanie kontaktného formulára – na komunikáciu prostredníctvom našej webovej stránky používame kontaktný formulár, ktorý nám odošle správu od vás alebo záujem o niektorý z nami ponúkaných produktov. Pri odoslaní spracúvame nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefón. Tieto osobné údaje nám slúžia pre vašu identifikáciu a ďalšiu komunikáciu s vašou osobou a tiež na zasielanie marketingových ponúk.

Návšteva webovej stránky – počas návštevy našich webových stránok zaznamenávame neúplnú IP adresu, poslednú navštívenú webovú stránku, dĺžku vašej návštevy a váš pohyb na našich stránkach. Tieto informácie nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi a sú anonymizované, slúžia len pre štatistické účely.

3. Uchovávanie dát

Webstránka neukladá osobné dáta online, tieto sú odosielané priamo do e-mailovej schránky prevádzkovateľa, ktorý ich ďalej uchováva v offline režime v mailovom klientovi alebo online prostredníctvom e-mailového servera poskytovateľa webového priestoru. Webový priestor sa nachádza v Európskej únii, ktorá zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov a v zmysle zásad GDPR.

4. Bezpečný prenos údajov

Naša webstránka používa šifrované pripojenie prostredníctvom SSL certifikátu. Osobné údaje v našich systémoch ako aj webstránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade zistenia úniku osobných údajov kontaktujeme bezodkladne používateľov, ktorých sa únik týka a taktiež máme povinnosť túto skutočnosť ohlásiť dozornému orgánu. Následne oznámime, akým spôsobom sme daný stav napravili, aby sa v budúcnosti neopakoval.

5. Tretie strany

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám ako napr. poskytovateľovi webového priestoru, spoločnosti zabezpečujúcej marketingové služby a podobne. Všetky údaje sú poskytované len za vymedzeným účelom a v rozsahu podľa bodu 2 a na nevyhnutne potrebný čas.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje získané pri komunikácii s nami uchovávame po nevyhnutnú dobu, spravidla však nie dlhšie ako po dobu troch rokov.

7. Práva dotknutej osoby

Právo na odvolanie súhlasu

Každý používateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas môže používateľ rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil alebo kontaktovaním prevádzkovateľa.

Právo na poskytnutie informácií

Používateľ môže požiadať prevádzkovateľa o potvrdenie o tom, či, ako, za akým účelom a v akom rozsahu sa spracúvajú osobné údaje o jeho osobe. Poskytovateľ je povinný poskytnúť tieto informácie na základe žiadosti do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Poskytovateľ je oprávnený požadovať dodatočné informácie pre overenie identity používateľa.

Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na výmaz svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje za predpokladu, že už nie je potrebné ich ďalšie spracúvanie.

Právo namietať

Používateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsah, v akom súvisí s priamym marketingom. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť, pokiaľ sa domnieva, že sú jeho osobné údaje zneužité alebo používané v rozpore s týmito podmienkami alebo platnými právnymi predpismi. Sťažnosť sa podáva na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 12 Bratislava. Spôsob podávania sťažnosti je upravený na webových stránkach dozorného orgánu.

8. Používanie webovej stránky osobami mladšími ako 16 rokov

Naša webstránka a služby, ktoré prostredníctvom nej poskytujeme, sú určené osobám starším ako 16 rokov. Webstránka a služby nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov a ich údaje nie sú spracúvané. Užívateľ potvrdzuje svoj vek odoslaním formulára a súhlasom so spracovaním osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky sú platné od 18.03.2018 až do publikovania novšieho vydania.